top of page

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA "10 ZA 0"

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 i Službeni glasnik RS, br. 18/2020), direktor privrednog društva Zlato moje d.o.o. Beograd, ulica Kneza Višeslava 63, lokal 0.13, PIB 111904401 (u daljem tekstu „Organizator“), usvaja dana 12.11. 2020. godine sledeće:

1. OPŠTE ODREDBE 

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “10 za 0” (u daljem tekstu „Konkurs”) Organizator donosi ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). Pravila će biti objavljena na web adresi www.zlatomoje.rs/pravila-nagradnog-konkursa

1.2. Naziv Konkursa je “10 za 0”.

 

1.3. Konkurs počinje dana 18. 11. 2020. godine u 12:00 časova i završava se 05. 01. 2021. godine u 12:00 časova, po srednje evropskom vremenu. Konkurs se odvija putem web adrese www.zlatomoje.rs/10g-za-0-din 

 

1.4. U toku Konkursa se dodeljuje jedna nagrada, i to na osnovu identične ili najbliže upisane cene, ceni grama zlata na dan 07.01.2021. godine u 12:00 časova, po srednje evropskom vremenu, na web adresi www.goldprice.org , u skladu sa članom 1.5. Pravila.

 

1.5. Proglašenje dobitnika nagrade Konkursa (u daljem tekstu: Nagrada) biće izvršeno dana 07.01.2021. godine, u 13 časova, na način što će najbolji rezultat, ime i prezime i delimično vidljiva E-mail adresa, biti javno prikazani na web adresi www.zlatomoje.rs/10g-za-0-din

 

1.6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije Organizatora.

 

1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

1.8. Konkurs se organizuje putem web adrese www.zlatomoje.rs/10g-za-0-din, a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

 

1.9. Predmet Konkursa je upis prognozirane cene grama zlata, u evrima, na dan 07.01.2021. godine u 12:00 časova, po srednje evropskom vremenu, na web adresi www.goldprice.org. Cena se upisuje u predviđeno polje na web adresi www.zlatomoje.rs/10g-za-0-din, a na način opisan ovim Pravilima. 

 

1.10. Učešće u Konkursu ne podrazumeva kupovinu proizvoda Organizatora.

 

1.11. Organizator obezbeđuje nagradu.

2. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

 

2.1.1. lica koja su navršila 18 godina života,

 

2.1.2. državljani Republike Srbije,

 

2.1.3. sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnik)

 

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

 

2.2.1 osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod Organizatora, kao i članovi njihovih užih porodica.

 

3. MEHANIZAM KONKURSA

3.1. Pravo na učešće u Konkursu stiče se upisom prognozirane cene za gram zlata, u formatu (evro, evro centi na dve decimale: primer 15,23€), na dan 07.01.2021. godine, u 12:00 časova, po srednje evropskom vremenu, na web adresi www.goldprice.org (u daljem tekstu Cena), u za to predviđeno polje, na web adresi www.zlatomoje.rs/10g-za-0-din.

 

3.2. Koraci koje je potrebno Učesnik da preduzme:

 

3.2.1. Da poseti web adresu www.zlatomoje.rs/10g-za-0-din (u daljem tekstu: web adresa) i potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko ne potvrdi pitanje da ima navršenih 18 godina, Učesnikova Cena neće biti upisana u bazu cena Konkursa.

 

3.2.2. Učesnik potom u odgovarajuća polja unosi: ime, prezime, E-mail adresu.

 

3.2.3. Učesnik upisuje Cenu u odgovarajuće polje na web adresi.

 

3.2.4. Učesnik potom treba da pročita i označi da se slaže s Pravilima nagradnog konkursa kojima Učesnik može pristupiti klikom na link Pravila nagradnog konkursa, a koja se nalaze na web adresi www.zlatomoje.rs/pravila-nagradnog-konkursa.

 

3.2.5. Klikom na dugme Pošaljite, ukoliko je popunio sve neophodne informacije, Učesnik je završio slanje Cene i na upisanu E-mail adresu, prilikom prijave, dobiće E-mail sa potvrdom da su u bazu upisani podaci sadržani u E-mail-u.

 

3.2.6. Učesnici koji se ne registruju u skladu sa Pravilima ili učine bilo kakvu zloupotrebu prijave biće automatski, bez upozorenja, isključeni iz učešća na Konkursu, odnosno neće biti uzeti u obzir za dobijanje nagrade. Isto će se postupiti i prema onim Učesnicima koji su dali netačne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta lica odmah gube pravo na dalje učešće, odnosno dodelu Nagrade ukoliko je osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

 

3.3. Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, upisati jednu Cenu sa jedne E-mail adrese i tako steći uslov za učestvovanje u Konkursu. Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u članovima 3.1. do 3.2.5. neće biti validni i neće omogućiti učestvovanje u Konkursu. Jednom poslata E-mail adresa ne može se koristiti dva puta. U slučaju da je Učesnik uneo dva puta istu E-mail adresu biće obavešten da ne može sa tom, drugi put upisanom istom E-mail adresom, učestvovati u Konkursu (Upisana E-mail adresa postoji u bazi. Molimo Vas da upišete drugu E-mail adresu i ponovo pokušate slanje prognozirane cene.). 

 

3.4. Učesnik u svakom momentu na web adresi https://www.zlatomoje.rs/10g-za-0-din-rezultati može videti listu prvih 10 Cena koje su najbliže trenutnoj ceni grama zlata na web adresi www.goldprice.org. Lista se ažurira svakog minuta.

 

3.5. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja web adrese, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

 

3.6. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

4. IZBOR I ODLUČIVANJE O DOBITNIKU NAGRADE

 

4.1. Nagradu dobija Učesnik koji je upisao cenu grama zlata koja je identična ili najpribližnija Ceni (u daljem tekstu: Dobitnik).

 

4.2. Ukoliko se dogodi situacija da dva ili više Učesnika imaju upisanu istu ili jednako veću ili manju Cenu (npr. jedan Učesnik je upisao cenu 59.90€, a drugi 60.10€, a cena je 07.01.2021. godine u 12 časova 60.00€), pobednik je Učesnik koji je prvi poslao Cenu. Ko je prvi poslao Cenu definisano je na osnovu datuma i vremena upisa Cene u bazu na serveru Organizatora. Ove informacije, za prvih deset Učesnika sa najbližom Cenom trenutnoj ceni grama zlata, dostupne su na web adresi https://www.zlatomoje.rs/10g-za-0-din-rezultati.

4.3. Ime i prezime Dobitnika biće objavljeni putem web adrese, kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno, uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

 

4.4. Učesnik može osvojiti jednu Nagradu.

 

4.5. Nagrada se dodeljuje jednom, dana 07.01.2021. godine. Nagrada je poluga od 10 grama zlata, finoće 999,9, proizvođača Argor Heraeus sa serijskim brojem 419435. Karakteristike i trenutna vrednost pločice prikazani su na sledećem linku: (https://www.zlatomoje.rs/product-page/10-grama-zlatna-poluga-heraeus)

 

4.6. Ime i prezime i delimično prikazana E-mail adresa Učesnika koji je osvojio nagradu, biće vidljivi dana 07.01.2021. godine od 13 časova na web adresi www.zlatomoje.rs/10g-za-0-din.

4.7. Učesnik koji je pobedio biće kontaktiran putem E-mail adrese koju je dostavio prilikom slanja Cene za dostavu podataka u svrhu provere ispunjavanja uslova - ime, prezime, broj telefona, adresa prebivališta.

 

4.8. Učesnik je saglasan da Organizatoru dostavi navedene podatke i da Organizator izvrši obradu ovih podataka u cilju ocenjivanja da li Učesnik ispunjava uslove za učešće i za preuzimanje Nagrade. 

 

4.9. Organizator će nagradu dodeliti Učesniku u roku od 3 dana nakon dostave podataka od strane Učesnika i potvrde da su ispunjeni uslovi za preuzimanje Nagrade, odnosno u terminu koji dogovori sa Učesnikom. 

 

5. PREUZIMANJE NAGRADA

5.1. Organizator će kontaktirati Učesnika, putem E-mail adrese koju je uneo na web adresi prilikom slanja Cene, koji bude proglašen za dobitnika shodno članu 4. ovih Pravila u roku od tri (3) dana od dana objave dobitnika. U odgovoru na tu poruku Učesnik je dužan dostaviti svoje podatke za organizaciju preuzimanja osvojene nagrade u roku od pet (5) dana kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. U slučaju da Organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa Učesnikom, smatraće se da isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a Nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji je poslao najpribližniju Cenu.

 

5.2. Prilikom obaveštavanja iz prethodnog stava, Organizator će obavestiti dobitnika o načinu preuzimanja Nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene Nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja sa Učesnikom. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, Nagrada će biti dodeljena, po istoj proceduri, sledećem Učesniku koji je upisao najbližu Cenu.

 

5.3. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na Nagradu.

 

5.4. Učesnici koji su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

 

5.5. U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme Nagradu, Nagrada se dodeljuje sledećem Učesniku koji je upisao najbližu Cenu.

 

5.6. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu Nagrade.

5.7. Nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da Nagradu iskoristi, nema pravo da iste prenese na treća lica. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge.

5.8. Dobitnik ne može zahtevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora.

 

5.9. Ukoliko naredni Učesnik, shodno odredbi 5.1. Pravila, nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga da prihvati Nagradu, Organizator zadržava pravo na Nagradu i dodeliće je prvom sledećem Učesniku koji je upisao najbližu Cenu.

 

5.10. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Organizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

 

5.11. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obaveze Organizatora prema Učesniku, odnosno Dobitniku.

 

5.12. Dobitnik nema dodatne troškove prilikom preuzimanja nagrade, i istu je u obavezi da u 

svojoj organizaciji preuzme u prostorijama privrednog društva Zlato moje d.o.o. u vremenu koje je definisano sa Organizatorom. Ukoliko dobitnik nije u mogućnosti da u dogovorenom terminu preuzme nagrade, u obavezi je da iste preuzme u roku od 3 dana od strane Organizatora. 

 

5.13. Nakon preuzimanja nagrade, Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu nastalu fizičku štetu nastalu na pomenutoj robi koja predmet nagrađivanja. 

 

5.14. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnik sačinjavaju zapisnik o primopredaji, pri čemu nakon potpisivanja ovog zapisnika dobitnik gubi pravo žalbe na kvalitativne i kvantitativne nedostatke predate nagrade.

 

6. LIČNI PODACI

 

6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik potvrđuje da je obavešten o prikupljanju i obradi njegovih podataka o ličnosti  i da prihvata prava i obaveze iz Pravila. Učesnik daje svoju izričitu saglasnost da prima E-mail poštu u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa Organizatora.

 

6.2. Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt  podatke o sebi. 

 

6.3. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim primenjivim zakonima i ovim Pravilom i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

 

6.4. Dobitnik pristaje da se njegovo ime, prezime, slike, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njegovu ličnost, a vezani su za Konkurs, javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, i da mogu od strane Oranizatora biti objavljeni u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost Nagrade i/ili prethodne saglasnosti Pobednika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije Organizatora. Obradu tako prikupljenih podataka Organizator će vršiti u skladu sa zakonom.

 

6.5. Podaci Učesnika koji nisu proglašeni za dobitnike čuvaju se najduže 2 meseca od završetka Konkursa, nakon čega se trajno brišu.

 

6.6. Učesnik konkursa ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni organizatoru, ima pravo tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na konkursu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Učesnik je slobodan u svakom trenutku da zatraži od Organizatora da prestane sa obradom njegovih podataka o ličnosti slanjem E-mail-a na info@zlatomoje.rs i prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću učestvovanja u Konkursu.

 

6.7. Potrebno je da Učesnik pošalje informaciju Organizatoru kojim svojim podacima o ličnosti želi da izvrši pristup i uvid, koje lične podatke želi da dopuni, ispravi ili izbriše, odnosno obradi kojih ličnih podataka prigovara i iz kojih razloga. Ovakav zahtev Učesnika treba biti potpisan i datiran. Organizator će izaći u susret zahtevu što je pre moguće i poslati odgovor Učesniku. 

 

6.8. Lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Nemanja Zarić, e-mail: info@zlatomoje.rs

 

6.9. U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka — Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

 

6.10. Organizator će preduzeti sve potrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti podatke o ličnosti Učesnika u skladu s važećom regulativom.

 

6.11. Učesnik je saglasan da njegova E-mail adresa bude delimično prikazana tokom trajanja Konkursa u listi 10 trenutno najbliže upisanih Cena.

7. PITANJA U VEZI SA KONKURSOM

7.1.Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom putem E-mail adrese promocije@zlatomoje.rs. Radno vreme korisničkog servisa je radnim danima od 10.00 do 17.00 časova.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

 

8.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa, u kojem slučaju se Organizator oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku.

 

8.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem web adrese Organizatora.

 

8.3. Ova Pravila objavljuju se na web adresi Organizatora www.zlatomoje.rs/pravila-nagradnog-konkursa. Organizator zadržava pravo izmena, dopuna ili ukidanja Pravila tokom celog trajanja nagradnog konkursa, 10 za 0. Organizator će izmene objaviti na web stranici www.zlatomoje.rs/pravila-nagradnog-konkursa, a tako izmenjena Pravila biće obavezujuća za Učesnika od trenutka kada budu objavljena na web adresi www.zlatomoje.rs/pravila-nagradnog-konkursa.

 

8.4. Organizator se ne smatra odgovornim ukoliko web adresa Organizatora bude privremeno van funkcije usled više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora. 

 

8.5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika konkursa, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog nagradnog konkursa reše sporazumno. U slučaju da nije bilo moguće rešavanje spora sporazumno, Organizator i Učesnik su saglasni da sve eventualne sporove rešavaju u postupku medijacije, pri čemu svaka strana snosi svoje troškove. Ukoliko spor ne bude rešen u postupku medijacije u roku od 45 dana od dana izbora medijatora, ugovorne strane će spor rešiti u postupku pred nadležnim sudom u Beogradu. 

 

8.6. Pravila se primenjuju počev od dana objavljivanja na web adresi www.zlatomoje.rs/pravila-nagradnog-konkursa.

bottom of page